ໂ₰

ໂ₰Genel Görünüm

En Son Maç
1,337-1,294-53
Skor
49.81%
Kazanma Oranı
Roller ve KulvarlarSon Zamanlarda Analizlenmiş Maçlarınızdan
84% Temel
Orta Koridor
Güvenli Koridor
Zor Koridor
Temel arıza:
45% Orta Koridor
33% Güvenli Koridor
21% Zor Koridor
1% Orman
0% Gezici
16%
Destek arıza:
63% Güvenli Koridor
25% Gezici
6% Orman
6% Orta Koridor
0% Zor Koridor
En Çok Oynanan KahramanlarTüm Zaman
Maç
183
Kazanma
46.45%
LÖA
2.59
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%8 Temel
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 100.00%8 Güvenli Koridor
Maç
179
Kazanma
56.98%
LÖA
2.95
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%12 Temel
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 50.00%6 Orta Koridor
 • 50.00%6 Zor Koridor
Maç
161
Kazanma
65.22%
LÖA
4.77
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%12 Temel
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 83.33%10 Güvenli Koridor
 • 16.67%2 Zor Koridor
Maç
141
Kazanma
48.94%
LÖA
2.54
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 66.67%2 Temel
 • 33.33%1 Destek
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 66.67%2 Orta Koridor
 • 33.33%1 Güvenli Koridor
Maç
140
Kazanma
40.00%
LÖA
2.74
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%6 Temel
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 66.67%4 Orta Koridor
 • 16.67%1 Gezici
 • 16.67%1 Güvenli Koridor
Maç
136
Kazanma
44.12%
LÖA
2.09
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 75.00%6 Destek
 • 25.00%2 Temel
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 50.00%4 Zor Koridor
 • 25.00%2 Gezici
 • 12.50%1 Orman
 • 12.50%1 Orta Koridor
Maç
115
Kazanma
66.09%
LÖA
3.74
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%14 Temel
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 64.29%9 Orta Koridor
 • 35.71%5 Güvenli Koridor
Maç
100
Kazanma
61.00%
LÖA
2.79
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%9 Temel
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 44.44%4 Orta Koridor
 • 33.33%3 Güvenli Koridor
 • 22.22%2 Zor Koridor
Maç
91
Kazanma
51.65%
LÖA
2.91
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 80.00%4 Temel
 • 20.00%1 Destek
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 40.00%2 Orta Koridor
 • 40.00%2 Zor Koridor
 • 20.00%1 Güvenli Koridor
Maç
91
Kazanma
47.25%
LÖA
2.72
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 60.00%6 Destek
 • 40.00%4 Temel
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 50.00%5 Güvenli Koridor
 • 40.00%4 Zor Koridor
 • 10.00%1 Gezici
Son Maçlar
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
40:38
LÖA
12/3/13
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
22:48
LÖA
12/1/8
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
36:28
LÖA
11/1/10
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
33:56
LÖA
15/4/10
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
29:38
LÖA
17/0/13
Khrmn
Weaver
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
34:16
LÖA
6/6/7
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
41:54
LÖA
11/2/21
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
29:54
LÖA
27/1/3
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
37:25
LÖA
6/3/10
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
43:58
LÖA
9/9/20
Khrmn
Weaver
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
1:08:32
LÖA
14/9/28
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
44:15
LÖA
23/5/11
Khrmn
Phantom Assassin
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
29:23
LÖA
5/7/2
Khrmn
Terrorblade
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
29:53
LÖA
14/1/9
Khrmn
Clinkz
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Rastgele Mode
Süre
30:01
LÖA
10/6/15
3,355 Keyfiyet PuanıSon Başarımlar
Etkinlikson 3 ay
Pzr
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cts

2018-10-21

Record: 0-2

2018-10-22

Record: 3-1

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-1

2018-10-26

Record: 1-2

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 2-2

2018-10-30

Record: 3-3

2018-10-31

Record: 0-0
Kas

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 1-0

2018-11-03

Record: 2-2

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 1-2

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 5-2

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 4-11

2018-11-23

Record: 2-3

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 3-3

2018-11-27

Record: 2-2

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-1
Ara

2018-12-01

Record: 0-1

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 6-4

2018-12-05

Record: 2-5

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 1-3

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 1-0

2018-12-13

Record: 8-4

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 2-5

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 1-3

2018-12-25

Record: 3-3

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 3-1

2018-12-29

Record: 1-1

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 1-1
Oca 2019

2019-01-01

Record: 2-2

2019-01-02

Record: 1-3

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 5-4

2019-01-06

Record: 1-4

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 2-0

2019-01-10

Record: 2-2

2019-01-11

Record: 2-3

2019-01-12

Record: 0-1

2019-01-13

Record: 1-0

2019-01-14

Record: 3-2

2019-01-15

Record: 3-1

2019-01-16

Record: 5-0

2019-01-17

Record: 1-2

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 2-0

2019-01-20

Record: 2-0

2019-01-21

Record: 0-0
Genel IstatistikTüm Zaman
Genel GörünümMaçKazanma Oranı
Kaydedilen istatistikler2,686
49.78%
Hiç istatistik kaydedilmedi12
41.67%
Lobi türüMaçKazanma Oranı
Dereceli Maçlar1,969
49.47%
Normal Maçlar716
50.70%
Özel1
0.00%
Oyun ModuMaçKazanma Oranı
Serbest Seçim1,876
49.52%
Rastgele seçim598
49.16%
Diğer212
53.77%
TarafMaçKazanma Oranı
Radiant1,369
51.57%
Dire1,317
47.91%
BölgeMaçKazanma Oranı
Rusya1,835
50.30%
Batı Avrupa512
49.41%
Doğu Avrupa336
47.62%
Diğer2
50.00%
Veri kalitesi
D
TrueSight Veri Özeti
Son Maçların AnaliziC-
Tüm Maçların AnaliziD
Plus Abonesi
ArkadaşlarBu Hafta
ArkadaşMaçKazanma Oranı
Arkadaşlarınla son maçın yok
Diğer AdlarSTEAM_0:0:92326877
İsimSon kullanılan
ໂ₰
ໂ₰ﻸĄ
s
eco
jsdgtbiwauhgyughs...

Son Güncelleme